Home Blog Page 125

24 மணி நேரத்தில் 1/2 கிலோ குறைக்கும் அற்புதமான குடிநீர் | Lose Weight 1Kg in a Day | tamil health

0
24 மணி நேரத்தில் 1/2 கிலோ குறைக்கும் அற்புதமான குடிநீர் | Lose Weight 1Kg in a Day | tamil health

AROKIYA CLINIC
CELL: 9677437126.

தமிழ் மருத்துவம் அழியாமல் பாதுகாக்கவேண்டும், நம் பராம்பரிய கலைகளில் மிக முக்கியமான விஷயங்களை மருதுவகுரிப்புகளை ஆராய்ந்து மக்களுக்கு பயன்பெற வேண்டும் என்ற முயற்சியில் உள்ள எங்களுக்கு உங்களது ஆதரவு என்றும் வேண்டும் என்று கேட்டுகொள்கிறோம்.
இந்த பதிவு பிடித்திருந்தால் மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்துகொள்ளுங்கள்.
நன்றி .

LOSE WEIGHT FAST | LEMON MINT CUCUMBER DETOX | INFUSED WATER

0
LOSE WEIGHT FAST | LEMON MINT CUCUMBER DETOX  | INFUSED WATER

Hi family. In this video, I will show you how to make infused detox water bottles for you to grab and go. It’s so simple to make these in advance, store them in your refrigerator, and grab a few on your way out the house. You can still reap the wonderful benefits of detoxing your body even when your’re at your job, school, or out on the go. The benefits of this detox are:

#1: Hydration
We all know how important it is to drink water for your health and for your body. We should all be drinking at least 6 to 8 cups of water per day.
But, well, water can get boring sometimes. Adding in the fresh flavor of cucumber to your water will encourage you to drink even more so that you stay hydrated and feel more energetic and healthy.

#2: Detoxification
In addition to keeping you hydrated another benefit of cucumber water is that it will help detoxify your body.
Cucumber water contains the antioxidant benefits of cucumbers that fight free radicals and the natural diuretic nature helps to remove toxins from your body as you drink.
As you drink more cucumber water you will keep your digestive tract moving freely, washing away toxins as it goes.

#3: Skin Health
Cucumbers have been used in skin care products forever- but by drinking cucumber water you can benefit your skin from the inside out!
Of course staying hydrated will play a major part in your skin health but with added cucumber in your water you will provide your body with extra minerals and nutrients that will keep your skin smooth, supple, and blemish free.

#4: Blood Pressure Regulation and Heart Health
Cucumbers contain potassium which helps to regulate your blood pressure.
By drinking cucumber water you will get the benefits of this potassium plus the benefits of staying hydrated which together will help keep your blood pressure in check and reduce the risk of certain debilitating diseases.

#5: Supports Brain Health
Cucumber contains a flavonol called fisetin which supports brain health. Studies have shown that consuming cucumbers might even help those with Alzheimer’s!

#6: Low Calories and Promotes Weight Loss
Low calorie and high fiber foods are the best thing to eat when you feel the need to snack.
Cucumbers are both low calorie and contain fiber- making it the perfect addition to your weight loss plan.

#7: Nutrient Rich
Cucumbers are good sources of Vitamin A, Vitamin B-6, and Vitamin C, plus Magnesium and Calcium.
Infusing slices of cucumber in your water will add these nutrients into your diet.

#8: Curbs Appetite
Many times we confuse thirst for hunger. Adding cucumber water to your day, especially in between meals will help you feel fuller longer and reduce snacking due to thirst not hunger.

#9: Muscle Health
Cucumber contain silica (the same trace mineral that helps your skin). This silica helps body absorb calcium keeps your muscles strong and healthy.

#10: Anti-Cancer Benefits
Of course no vegetable will will kill cancer cells, but we should all be doing what we can to prevent the disease by eating a healthy diet full of fruits and vegetables.
All the health benefits and antioxidant properties of cucumber water can play a part in keeping your entire body healthy and disease free.

#11: Freshens Breath
The cooling nature of cucumbers can help strip heat from the body reducing bad breath along with it.
So wash bad breath away with every sip of your cucumber water!

#12: It’s Delicious!
A final benefit of cucumber infused water is, of course, it tastes great!

Just like cucumbers themselves you will love drinking this fresh drink every day to help you reap all the benefits of cucumber water!

Lose Weight Fast – (10 Hour) Rain Sound – Sleep Subliminal – By Thomas Hall

0
Lose Weight Fast – (10 Hour) Rain Sound – Sleep Subliminal – By Thomas Hall

This MP3 is now available via the UNLIMITED MP3 DOWNLOADS PACKAGE: http://bit.ly/2EY6xE5 which currently has an incredible 50% off 🙂

If you would like to support my channel, you can do so via Patreon. I would be eternally grateful for any help you can offer. Here is the link: https://www.patreon.com/thomashall

This is a subliminal recording and should not be listened to while driving or operating machinery. Headphones are not needed for this recording.

The affirmation/messages for this recording have been embedded into a ten-hour relaxing soundscape of gentle falling rain. The peaceful sounds of rain will help you to drift off into another world. The raining remains at a calm and consistent tempo throughout the entire recording, allowing for a tranquil, undisturbed experience. Although this recording was designed to be listened to whilst sleeping, you can also listen while awake.

FAQ’s

Q. Can I only listen whilst asleep?

A. You can listen to this recording whilst asleep or awake, both methods are effective.

Q. Do I need headphones to listen to this recording?

A. No, you do not need headphones. The messages have been embedded in a variety of ways, ensuring they can be absorbed either with or without headphones.

Q. Can I listen while driving or when I’m at work?

A. No. You should refrain from doing anything that requires concentration such as the operation of machinery or driving. This is for your own safety as some people may experience temporary drowsiness. I recommended that you listen while sleeping, relaxing, meditating, or enjoying activities such as drawing or reading.

Q. Do I need to watch the screen?

A. No, you don’t need to watch the screen. The messages are only embedded in the audio recording, so you just need to listen.

Q. Why can’t I hear any talking?

A. This is a subliminal recording, which means the affirmation messages are hidden within the audio.

Q. How do subliminal messages work?

A. Compared to regular audio, the subliminal affirmation messages are recorded at many different frequencies and volumes, therefore you will be unable to hear the messages consciously. Because you are unable to hear the messages consciously, they bypass the part of your mind that analyses information, thus enabling the messages to go directly to your subconscious mind, allowing them to be absorbed as a factual new reality.

Q. How long until I get results?

A. It varies. Some people will only have to listen for a matter of minutes to notice an improvement, whilst others will need to listen for several hours over the course of a few days.

Q. At what volume should I play the recording?

A. At whatever volume you find most comfortable.

Q. What do the messages in this recording say?

A. Here is a list of all the affirmations/messages in this recording.

I resist food cravings

I like being a healthy person

My health is improving and so is my life

I am in complete control of my emotions

I can achieve anything I set my mind to

I have excellent motivation

My motivation grows stronger everyday

I only eat when necessary

I am losing weight

I feel good about myself when I eat healthy food

I have very strong willpower

I am in charge of my life

I love exercise

I lose weight easily because I am a motivated person

Losing body fat will make me happier and healthier

I will reach my goal

Dieting is good

Exercise will make me feel good and help me lose weight

My body becomes more attractive each day

I resist the temptation of eating unhealthy food

When I lose weight, I look more attractive

My motivation grows stronger everyday

I love being physically fit

I am in control of my weight

I am in control of my life

I look after my body and feed it healthy food

Exercise will make me feel amazing

I will only eat healthy food

I have the strength to achieve my ideal weight

I say no to eating sweet food

I will succeed because I am a strong person

I say no to food cravings

I believe in myself

My willpower continues to grow stronger each day

I am completely focused on losing weight

When I wake up each morning, I am full of motivation

When I wake up each morning, I am full of energy

(((((All of the above are repeated throughout the recording)))))

Thank you for listening, for a full range of subliminal, binaural beats and hypnosis recordings please subscribe.

https://www.thomashallhypnosis.com

The mathematics of weight loss | Ruben Meerman | TEDxQUT (edited version)

0
The mathematics of weight loss | Ruben Meerman | TEDxQUT (edited version)

This is the edited version of The Mathematics of Weight Loss presented by Ruben Meerman.

In the spirit of ideas worth spreading, TEDx is a program of local, self-organized events that bring people together to share a TED-like experience. At a TEDx event, TEDTalks video and live speakers combine to spark deep discussion and connection in a small group. These local, self-organized events are branded TEDx, where x = independently organized TED event. The TED Conference provides general guidance for the TEDx program, but individual TEDx events are self-organized.* (*Subject to certain rules and regulations)

700 Pound Man is NOT Ready to Lose Weight | Family By The Ton Season 2 Episode 3 Thoughts

0
700 Pound Man is NOT Ready to Lose Weight | Family By The Ton Season 2 Episode 3 Thoughts

#FamilyByTheTon #Obesity

Fitness In Your Own Home With Damn Serenity Athletics Online:
https://bit.ly/2Lr79oP

E.D.D.F. Volume Training – The Whole Damn Program:
https://bit.ly/2IP8Fnx

Damn Coaching: https://bit.ly/2RNGKFD

EDDF FaceBook Group: https://bit.ly/2KEapgB

E.D.D.F. Lean Mass – Hypertrophy Training:
https://bit.ly/2Ix8YDU

Contact me at [email protected]

Visit me on Twitter at: @everydamndayfit
Visit me on Instagram at: @everydamndayfitness

intro music courtesy of the band Moccasin Creek. Check them out at https://bit.ly/2kbizSi

Lose Weight Fast – Sleep Hypnosis Session – By Thomas Hall

0
Lose Weight Fast  – Sleep Hypnosis Session – By Thomas Hall

To download the MP3 please click here: http://bit.ly/2CA6LUo For all MP3 Box Sets please visit: http://bit.ly/2CGDC80

This video will last for 8 hours and will allow you to enjoy a full night of high quality sleep. Simply turn on the video when you go to bed, lay back, relax, and fall asleep. The affirmations in the recording will be absorbed by your subconscious as you sleep, producing fantastic results. At the end of the recording an alarm will sound, and you’ll wake up full of positive energy and ready to start your day.

If you would like to support my channel, you can do so via Patreon. I would be eternally grateful for any help you can offer. Here is the link: https://www.patreon.com/thomashall

I hope you enjoy listening. Feel free to contact me with any questions and please subscribe for more hypnosis and self help videos. I wish you the very best. Kind regards, Thomas

Credit line

Background Music: Music from The Self Development Network www.subliminal-studio.com, in accordance with Copyright Law.

Front cover photo: Dreamstime.com (royalty free images)

Middle photos: shutterstock.com (royalty free images)

Everything else by Thomas Hall – (C) Copyright 2016

How to loose weight Fast | Teenager Hacks | Somya Luhadia

0
How to loose weight Fast | Teenager Hacks | Somya Luhadia

hello everyone in my opinion gym is not the solution for school girls & kids right now , they have opportunity to explore themselves and involve in some physical activities to lose weight &develop a lifestyle that is healthy!
So here is a video on WAYS TO LOSE WEIGHT FAST FOR TEENAGE GIRLS /SCHOOL GIRLS!

I hope you will find it useful 🙂

Make sure you
Like SHARE SUBSCRIBE to my channel ♥️

Also Comment below with your questions & your city name as well🤗

Let’s CONNECT
EMAIL : [email protected]
Instagram: Somya_luhadia

Link to my website : www.sparkdhc.com

Until next time
Stay Fit Stay happy
Somya♥️

-~-~~-~~~-~~-~-
Please watch: “Secret Behind Achieving Your Goals Fast | Weight Loss Journey Motivation | Somya Luhadia”
https://www.youtube.com/watch?v=fcWvTXaNQ1Y
-~-~~-~~~-~~-~-

Struggling To Lose Weight Through Cycling? This Could Be Why

0
Struggling To Lose Weight Through Cycling? This Could Be Why

Weight, and weight loss is a delicate subject in cycling, but it’s an essential factor in sporting performance. Sometimes no matter how much exercise and bike riding you do, it can feel like you’re just not losing any weight….

Check out the GCN Shop: https://gcn.eu/1sc
Subscribe to GCN: http://gcn.eu/SubscribeToGCN
Learn more about our next GCN Events: https://gcn.eu/1sb
Register your interest in the GCN Club: https://gcn.eu/1sa

Submit your content with our new uploader: http://gcn.eu/upload
Join our Facebook community: http://gcn.eu/FBCommunity

If you enjoyed this video, make sure to give it a thumbs up and share it with your friends. 👍

If you’d like to contribute captions and video info in your language, here’s the link – https://gcn.eu/1s9

Watch more on GCN…
📹 How Light Is Right? | https://gcn.eu/howlight
📹 HIIT Workout | https://gcn.eu/30MinHIITMS
📹 10,000 Calories Burnt | https://gcn.eu/10000calories

Music – licensed by Epidemic Sound:
Good Days Ahead – Stationary Sign
Mood Ring – Dylan Sitts
Tiger’s Eye – Sarah, the Illstrumentalist
Whiskey Ginger – Dylan Sitts

Photos: © Velo Collection (TDW) / Getty Images & © Bettiniphoto / http://www.bettiniphoto.net/

About GCN:

The Global Cycling Network puts you in the centre of the action: from the iconic climbs of Alpe D’Huez and Mont Ventoux to the cobbles of Flanders, everywhere there is road or pavé, world-class racing and pro riders, we will be there bringing you action, analysis and unparalleled access every week, every month, and every year. We show you how to be a better cyclist with our bike maintenance videos, tips for improving your cycling, cycling top tens, and not forgetting the weekly GCN Show. Join us on YouTube’s biggest and best cycling channel to get closer to the action and improve your riding!

Welcome to the Global Cycling Network | Inside cycling

Thanks to our sponsors:

Assos of Switzerland: http://gcn.eu/Assos
fi’zi:k Shoes & Saddles: http://gcn.eu/fizikshoes and http://gcn.eu/fiziksaddles
Wiggle: http://gcn.eu/wiggle
Enervit Nutrition: https://gcn.eu/Enervit
Topeak Tools: http://gcn.eu/Topeak
Canyon Bikes: http://gcn.eu/-Canyon
Bell Helmets: https://gcn.eu/bell
Roka Sunglasses: https://gcn.eu/roka
Quarq: http://gcn.eu/Quarq
Orbea Bikes: http://gcn.eu/Orbea
Vision Wheels: http://gcn.eu/Vision
Zipp Wheels: http://gcn.eu/Zipp
Wahoo Fitness: http://gcn.eu/Wahoo-Fitness
Park Tool: http://gcn.eu/-parktool
Continental Tyres: http://gcn.eu/continental-
Camelbak: http://gcn.eu/camelbak-
Komoot Route Planning: https://gcn.eu/-komoot

Suscribirse a GCN en Español: http://gcn.eu/Suscribirse
The GCN Club – http://gcn.eu/club
YouTube Channel – http://gcn.eu/gcnYT
Facebook – http://gcn.eu/gcnFb
Instagram – http://gcn.eu/GCNInsta
Google+ – http://gcn.eu/gcnGPlus
Twitter – http://gcn.eu/gcnTW
GMBN Tech – http://gmbn.tech/subscribe
GCN Tech – http://gcntech.co/subscribe
EMBN – http://embn.me/subscribe

Leave us a comment below!

Will Fasting Help Me Lose Weight? | Intermittent Fasting for Today’s Aging Woman

0
Will Fasting Help Me Lose Weight? | Intermittent Fasting for Today’s Aging Woman

Will Fasting Help Me Lose Weight? | Intermittent Fasting for Today’s Aging Woman

Our next Intermittent Fasting for Today’s Aging Woman course starts on 6/8/19! I would love to have you join us! Go to www.fortodaysagingwoman.com for more information.

If you would like to join my F3: Fasting, Feasting, Fitness Course you can do so here:
http://bit.ly/F3Level2CourseCheckout

FIND OUT MORE ABOUT OUR NEXT Intermittent Fasting for Today’s Aging Woman COURSE HERE: http://bit.ly/InfoIFGroup

LIVE Broadcast times:
Mon, Wed, Fri @ 3:00PM CST

Join our COMMUNITY of Like-Minded Women:
•Instagram:
http://bit.ly/DyAnnonInstagram
•Facebook:
http://bit.ly/DyAnnonFacebook
•IF Keto Family Life on Facebook:
http://bit.ly/IFKetoFamilyLifeFacebook

FIND ME:
Dy Ann Parham
516 E. Byron Nelson Blvd. #1922
Roanoke, TX 76262

SOME OF MY FAVORITE THINGS:
Amazon Store (where you can find most of my favorite products: www.dysfavoritethings.com

Email me for more information:
[email protected]

DISCLAIMER: This video and description may contain affiliate links, which means that if you click on one of the product links, Dy Ann Parham LLC will receive a small commission.
This helps support Dy Ann Parham LLC and allows us to continue to make videos like this. Thank you for your support!

JOIN OUR NEXT GROUP HERE:
http://bit.ly/InfoIFGroup

Book a consultation call HERE: http://bit.ly/BookAConsultCall

I look forward to FASTING with you.

Banana Diet: Banana Diet Plan For Weight Loss – Lose 10Kg In 10 Days (Banana Diet)

0
Banana Diet: Banana Diet Plan For Weight Loss – Lose 10Kg In 10 Days (Banana Diet)

Banana Diet: Banana Diet Plan For Weight Loss To Lose 10Kgs In 10 Days | Banana Detox Diet | Banana Diet Plan For Weight Loss | KPOP Diet | Banana Diet To Lose 10 Kgs in 10 Days | How To Lose Weight with Banana Diet | No-Cook Diet Plan | Diet Plan For Working People | No-Cook Meal Plan | Banana Diet India | Banana Diet Canada

Watch in Hindi- https://youtu.be/9rKiXlxyDX8

Click this link to Buy Supergreens Powder
India https://amzn.to/2WsJRp8
USA https://amzn.to/2smTxE0
Uk https://amzn.to/2WBPFNo
Canada https://amzn.to/2UrZLhE

Click this link to Buy Coconut Water
India https://amzn.to/2HpSlt3 / https://amzn.to/2CpxlP3
USA https://amzn.to/2O9ggNZ
UK https://amzn.to/2Hrd9jS
Canada https://amzn.to/2TNMOTB

Click this link to Buy Multi Vitamins
India https://amzn.to/2RN3Wr3
http://amzn.to/2AlXPgy
US http://amzn.to/2jjIOGk
UK http://amzn.to/2isOSLG
Canada http://amzn.to/2nurxi2

This is an Awesome No-Cook Diet to lose 5-10 kgs in 10 days. Banana Diet is an easy way to detox your body & lose weight simultaneously.
Bananas are a superfood and are available throughout out the year all around the world. Other than being rich in Vitamin B6, they are a good source of dietary fibre, potassium and manganese. They are cheap hence this diet is pretty cost-effective. Also best suited for working people who do not have time to cook. Please watch the complete video for do’s & don’ts.
P.S: This is an extreme diet. Please follow at your own discretion. Also, this isn’t a Sponsored Video.

Extreme Weight Loss Diet :
——————————————–
Water Fasting Diet : https://youtu.be/6ECv0sCvca8
Salt Water Flush : https://youtu.be/j69R1oAq1a4
OMAD Diet : https://youtu.be/0KdzxFcMyv4
OMAD Sample Meal Diet : https://youtu.be/lJCSosOFzr4
Intermittent Fasting Diet Plan : https://youtu.be/OlaScBlABY8
Intermittent Fasting Diet Plan : https://youtu.be/osikBREhNc8
Intermittent Fasting Diet Plan : https://youtu.be/1QDgSrnF388
900 Calorie Veg Diet Plan : https://youtu.be/Wg3-bG4p5r0
Military Diet Plan : https://youtu.be/lnu0hMfwgE4
Liquid Diet Plan : https://youtu.be/g8T33HKkit4
High Protein Liquid Diet : https://youtu.be/OZhEYQs8Xz4
Boiled Diet For Weight Loss : https://youtu.be/UprbLBtxRF8
Banana Diet Plan : https://youtu.be/u4YnKjkzhv8
Potato Diet Plan : https://youtu.be/YpEwaONFai8

Special Diet Plan :
——————————
Pregnancy Diet Plan https://youtu.be/GRcICW6puP0
Post Pregnancy Diet : https://youtu.be/Dmeo2B–Hh8
Hair Meal Plan : https://youtu.be/dCpCgrlA4q4
Celebrity Diet Plan https://youtu.be/yfiAf5N3wb0
Kids Weight Loss Diet https://youtu.be/EPg5ADwGO18
PCOD/PCOS Diet Plan : https://youtu.be/J-HAXiF00s0
Thyroid Diet Plan : https://youtu.be/6UHbEgeDFG4
Diabetes Meal Plan . https://youtu.be/wiHW656mPKc
PCOS / Thyroid Diet (Veg) : https://youtu.be/UYzksS-Pp-8
Uric Acid Diet Plan https://youtu.be/8w1l5G1OBA8
Diabetes / PCOS / Thyroid : https://youtu.be/Wg3-bG4p5r0

Body Toning Tips :
——————————
5 Easy Exercises : https://youtu.be/fZXGqmmiLu0
How To Lose Arm Fat : https://youtu.be/FmGpl79k8V4
Lose Face/ Neck Fat : https://youtu.be/v6NLFpvikR0

1O1:
———
Chia Seeds For Weight Loss – https://youtu.be/8CiqW7Du-n0
Basil Seeds For Weight Loss – https://youtu.be/FRwEeMKpjt8
Chia VS Basil – https://youtu.be/DiUWcBeq1V0
Spirulina for Weight Loss – https://youtu.be/L5cb6Rqr6S4
Hemp Seeds For Weight Loss – https://youtu.be/H5yVof7WFK4
Flaxseed For Weight Loss – https://youtu.be/hpoxSA5YLH8
Flaxseed Water For Weight Loss – https://youtu.be/c_qZAbDkMX0
Who should Avoid Flaxseed – https://youtu.be/DPIV5SYZKa4
Barley Water For Weight Loss (Grain) https://youtu.be/wIF5_2eOhL8
BarleyWater For Weight Loss Grass: https://youtu.be/RK0XuEsPkX0

========
Subscribe / Join / Follow Me
========
Youtube – https://goo.gl/x3Xn5r
Vickypedia – https://goo.gl/T9f4oa
Facebook – https://goo.gl/5qQ8Xh
Instagram – https://goo.gl/bLNUzu
Twitter – https://goo.gl/rdy4ya
[email protected]https://www.amazon.com/shop/versatilevicky
==========
#bananadiet #bananadietplanforweightloss #Lose10kgin10days #kpopdiet #bananadetoxdiet #bananadiettolose10kgsin10days #detoxdiet #howtoloseweightwithbanana #howtoloseweightfastwithbananas #detoxdietplanforweightloss #dietplanforworkingpeople #nocookdietplan #nocookmealplan #detoxdietplan #bananadietindia #bananadietcanada #bananadietversatilevicky